Natuurlijke producten

Bg 1
Gepubliceerd op: 16-09-2019

Om bij te kunnen dragen aan een duurzame economie moeten we nieuwe modellen ontwikkelen die steunen op de kernwaarden van de circulaire economie.

GreenInclusive is gestart met de productie van natuurlijke producten die bijdragen aan een verminderde synthetisch/oliehoudende grondstofbehoefte en het verminderen van CO2 in Nederland.
Het kabinet heeft 3 doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken: Binnen bestaande productieprocessen efficiënter gebruik gaan maken van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn. 
Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen zoals biomassa, grondstof uit planten-, bomen- en voedselresten. 
Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu. Daarnaast stimuleert de overheid bedrijven om te innoveren en nieuwe productiemethodes te ontwikkelen en nieuwe producten op basis van circulariteit te ontwerpen en te vermarkten. 
Het is juist daarom dat we zelf actief op zoek zijn gegaan naar alternatieven waarbij we direct aan kunnen sluiten op de transitieagenda van de overheid. We zijn daarom gestart met GreenInclusive waarmee we zowel op milieutechnisch vlak alsook bedrijfseconomisch vlak duurzaam kunnen opereren. Dit doen we door vezelhennep te telen, te bewerken tot direct toepasbare grondstoffen die kunnen worden gebruikt voor een veelvoud aan (natuurlijke) producten.
Vezelhennep is een relatief eenvoudig te telen gewas dat geen bestrijdingsmiddelen nodig heeft of veel water om tot een goede oogst te komen. Daarbij neemt de plant in zijn groeiproces veel CO2 op, die, mits er de juiste producten uit worden vervaardigd langdurig kan worden vastgelegd. Dat sluit perfect aan op de ambities van de overheid om de transitie te kunnen maken naar meer gebruik van natuurlijke grondstoffen en tegelijkertijd CO2 aan de atmosfeer te onttrekken en langdurig op te slaan. 
De beslissing van de Hoge Raad in de Klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat (waardoor de overheid ervoor moet zorgen dat in 2020 25% minder broeikasgassen worden uitgestoten t.o.v. 1990) sterkt ons ook om het gebruik van natuurlijke grondstoffen in Nederland te stimuleren en versneld te kunnen introduceren.
Omdat we de noodzaak zien om producten gemaakt van natuurlijke grondstoffen een betere marktpositie te geven en daarmee concurrerend te zijn met traditionele markten hebben we een aantal pilot projecten vormgegeven waarbij we in Nederland geproduceerde natuurlijke grondstoffen gebruiken voor in Nederland geproduceerde producten. 
Het is onze ambitie om een tweeledig model te ontwikkelen waarbij we enerzijds natuurlijke producten gaan maken en vermarkten en anderzijds de opname van CO2 garanderen.